Shenzhen Institute of international public welfare

Alumni association

The Alumni Association of the China Global Philanthropy Institute (CGPI Alumni Association for short) was established on October 18, 2016, which is a membership organization spontaneously established by alumni. With the values of "co-construction, co-sharing and symbiosis", the CGPI Alumni Association is committed to promoting social progress and being a group of philanthropy actors with ideals, sentiments and responsibilities. Now it has become an influential community of philanthropy leaders in China.


The Board of Directors, Board of Supervisors, President Team, and Secretary-General Team of the 2016-2018 Alumni Association

Directors:

Liu Jinjie, Li Guowu, Qian Jun, Ye Dawei, Liu Libo, Lei Geye, Li Kemei, Deng Fei, Liu Ying, Yao Hongdi, Chen Yujuan, Cheng Wen, Li Xiaobo, Wu Wenqing, Xu Pu, Ren Tao, Bao Mingqiang, Zhou Na, Lu Zhiqiang, Xue Yixin, Xiao Xingping, Zhang Tianpan, Zeng Jinjin, Luo Yangwei, Wang Lijun

Supervisors:

Zeng Jing (Chairwoman of Supervisors), Lei Jianwei, Zhou Qiang, Zhang Hongyuan

Founding President: Li Xiaobo

2017-2018 President: Xiao Xingping

Vice Presidents: Xue Yixin, Qian Jun, Liu Ying

Secretary-General: Tu Yexing

Executive Deputy Secretary-General: Ye Dawei

Deputy Secretary-Generals: Liu Libo, Lin Wei, Shu Min, Xu Liang, Luo Yangwei


The Board of Directors, Board of Supervisors, President Team, and Secretary-General Team of the 2018-2020 Alumni Association

Directors:

Dong Fangjun, Ye Dawei, Qian Jun, Zhang Tingting, Tu Yexing, Liang Qinghong, Zhang Hongyuan, Dong Jun, Ren Tao, Xu Pu, Yu Xin, Yin Wei, Liu Wenjie, Lin Wei, Luo Yangwei, Chen Yue, Bai Yongqiang, Shi Min, Liu Minhao, Zhang Biwei

Supervisors:

Huang Haoming (Chairman of Supervisors), Lei Jianwei, Zeng Jinjin, He Yunneng

President: Dong Fangjun

Vice Presidents: Liang Qinghong, Dong Jun, Liu Wenjie

Secretary-General: Tu Yexing

Executive Deputy Secretary-General: Ye Dawei

Deputy Secretary-Generals: Yin Wei, Ren Tao, Tian Jing


2017-2019 Alumni Association East China Branch:

2017-2018: President Bao Mingqiang, Vice President Miao Shiming, Secretary-General Liang Qinghong

2018-2019: President Zhang Wei, Secretary-General Wu Xiulan

2019-2020 Children Welfare Executive Committee:

Chairman: Zhang Fan

Vice Chairmen: Wang Jieqiong, Xu Pu, Ren Tao, Miao Shiming